ជាវ​ សំណាង (Cheav Samnang)
ជាវ​ សំណាង (Cheav Samnang)
និពន្ធនាយករង ទទួលបន្ទុកផ្នែក​វីដេអូ
012 39 84 82 / 016 248 359
ក្រោយ​បញ្ចប់​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង កាលពី​ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤ មក ខ្ញុំ​ចូល​បម្រើការ​ជា​អ្នក​ហាត់​ការ​នៅក្នុង​ស្ថាប័ន​សារព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​។ បន្ថែម
ជាវ​ សំណាង (Cheav Samnang)