សិល្បៈអន្តរជាតិ
តារា​សិច​ជប៉ុន Maori Tezuka សម្រេចចិត្ត​ចូលនិវត្តន៍​ក្នុង​អាយុ​៨០​ឆ្នាំ​
3 សប្តាហ៍
តារា​សិច​ជប៉ុន Maori Tezuka សម្រេចចិត្ត​ចូលនិវត្តន៍​ក្នុង​អាយុ​៨០​ឆ្នាំ​