អចលនទ្រព្យ
សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108

អចលនទ្រព្យ / អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម
3 week - 3497
8 month - 28955
8 month - 50250
8 month - 57103
8 month - 114383
8 month - 68207
9 month - 2127
9 month - 4069
9 month - 2316
9 month - 2682
9 month - 2460
9 month - 2113
10 month - 3207
10 month - 2932
10 month - 4962
11 month - 4795
11 month - 4332
11 month - 7354
1 year - 7052
1 year - 7670
1 year - 4370

19 Jan 2017