ខ្មែរ​ក្រហម
ជប៉ុន ផ្តល់​ថវិកា​ជាង ១.២​លាន​ដុល្លារ​បន្ថែមទៀត ដល់​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម​
3 សប្តាហ៍
ជប៉ុន ផ្តល់​ថវិកា​ជាង ១.២​លាន​ដុល្លារ​បន្ថែមទៀត ដល់​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម​