សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ
អាមេរិក​៖ ខោ​ខូវប៊យ​ម៉ូដ​ប្រឡាក់​ភក់​ដាក់លក់​ក្នុងតម្លៃ​៤២៥​ដុល្លារ​ ​
1 ខែ
អាមេរិក​៖ ខោ​ខូវប៊យ​ម៉ូដ​ប្រឡាក់​ភក់​ដាក់លក់​ក្នុងតម្លៃ​៤២៥​ដុល្លារ​ ​