សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ
រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​ម៉ាឡេស៊ី ថា​«​ភាព​រាក់ទាក់ វប្បធម៌ និង​ធម្មជាតិ​» ជា​គន្លឹះ​ស្រូប​ទេសចរ​មក​អាស៊ាន​
3 ថ្ងៃ
រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​ម៉ាឡេស៊ី ថា​«​ភាព​រាក់ទាក់ វប្បធម៌ និង​ធម្មជាតិ​» ជា​គន្លឹះ​ស្រូប​ទេសចរ​មក​អាស៊ាន​